خدمات ما

حوزه های فعالیت نگین گهر کهبد پویان (NGK)

 • برنامه ریزی و اجرای عملیات زمین شناسی و اکتشاف سیستماتیک   
 • تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس های مختلف و گزارشات مربوطه
 • طراحی نمونه برداری، نمونه برداری و تهیه نقشه های ژئوشیمی و گزارشات مربوطه
 • انجام مطالعات ژئوفیزیک مگنتومتری،IP/RS و تهیه گزارشات مربوطه
 • مطالعات دورسنجی و پتانسیل یابی محدوده های اکتشافی
 • انجام عملیات پی جوئی و چکشی با هدف شناسایی محل کانسارهای فلزی و غیر فلزی در مناطق مستعد با استفاده از روش های اکتشافی استاندارد و استفاده از اطلاعات پایه زمین شناسی
 • انجام اکتشافات سطحی مقدماتی بر روی آنومالی های شناسایی شده جهت شناسایی کانسارهای احتمالی موجود
 • انجام اکتشافات نیمه تفضیلی، تفضیلی و تکمیلی در کانسارهای شناسائی شده با استفاده از روش ای سیستماتیک
 • طراحی و انجام حفاری های اکتشافی سطحی
 • طراحی و انجام حفاری های اکتشافی مغزه گیری، لاگینگ و گزارش نویسی گمانه ها
 • نمونه برداری و آنالیز
 • تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار های به روز معدنی با توجه به استانداردهای جورک و بین المللی
 • بررسی و مطالعه محدوده های اکتشافی مستعد، معادن متروک با هدف خرید یا مشارکت
 • بررسی معادن و پتانسیل های معدنی در کشورهای همسایه و سایر کشور ها
 • طراحی معادن و ارائه نقشه های گودال نهایی و نقشه های اجرایی و ارزیابی اقتصادی معدنی با استفاده از نرم افزارهای به روز معدنی
 •  توسعه بخش معدن با توجه به نيازهاي فعلي و روند آتي صنايع مصرف کننده داخلي و خارجي همسو با ساير بخش هاي اقتصادي مرتبط
 • توسعه معدنکاري و پیمانکاری معادن با مقياس های مختلف و ايجاد خوشه هاي معدني
 • توجه به صيانت و جلوگيري از تخريب و تضييع ذخاير معدني و محيط زيست، حفاظت از نيروي کار به عنوان سرمایه و بهبود وضعيت ايمني و بهداشتي در فعاليت هاي معدني با توجه به فرهنگ و استانداردهاي پذيرفته شده در عمليات معدن کاري
 • اولويت دهي به تامين منابع مالي و تخصيص بودجه و اجراي اصولي و عملي طرح ها با هدف کاهش منطقي دوره زماني طرح هاي اکتشافي معدنی و فراوری
 • بررسی های فنی و اقتصادی معادن، کاهش هزينه­ها از طريق گسترش آموزش هاي فني- تخصصي و برنامه ريزي استفاده از تکنولوژي هاي نوين در بخش معدن، اکتشاف و فراوری
 • استفاده از ضوابط، معيارها و استانداردهاي به روز معدني در چهارچوب اهداف توسعه پايدار
 • بررسی و تشخيص مزيت نسبي در حوزه هاي مختلف بخش معدن و تبديل آن به مزيت رقابتي جهت ورود به بازارهاي جهاني
 • صادرات و واردات با بررسی و مطالعات بازار انواع مواد معدنی
 • توسعه بازاریابی مواد معدنی و مطالعه بر روی بازارهای هدف جدید برای انواع مواد معدنی